Strona główna mapa kontakt
Czcionka: mniejsza czcionka normalna czcionka większa czcionka
Kontrast Wersja kontrastowa
BIP

Zadania Referatów

Zadania Urzędu Stanu Cywilnego
Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego  i związanych z nimi spraw rodzinno - opiekuńczych, a w szczególności dotyczących:
1. Przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
2. Przyjmowania oświadczeń w sprawach określonych w przepisach o aktach stanu cywilnego.
3. Załatwianie spraw związanych z zawarciem małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi.
4. Dokonywanie rejestracji stanu cywilnego osób w księgach stanu cywilnego w formie aktów urodzenia, małżeństwa oraz zgonu
5. Dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego na podstawie orzeczeń sądowych,
6. Wydawanie z ksiąg stanu cywilnego:
a) odpisów zupełnych i skróconych aktów stanu cywilnego,
b) zaświadczeń o dokonanych w księgach wpisach lub ich braku,
c) zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu akt.
7. Prowadzenie spraw dotyczących sprostowań aktów stanu cywilnego.
8. Prowadzenie innych spraw wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego.
Ponadto  prowadzi  sprawy w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych,
a w szczególności:
1. Prowadzenie ewidencji ludności i dokumentów stwierdzających tożsamość, przekazywanie danych pomiędzy organami gminy prowadzącym ewidencje ludności, wnioskowanie o nadanie numeru PESEL.
2. Wydawanie poświadczeń zameldowania.
3. Na podstawie przedłożonego wniosku o wydanie dowodu osobistego sporządzanie przy użyciu środków informatycznych, formularza będącego drukiem ścisłego zarachowania, a następnie po otrzymaniu wyprodukowanych przez Centrum personalizacji dowodów osobistych, wydawanie ich wnioskodawcom.
4. Wykonywanie czynności związanych z zameldowaniem i wymeldowaniem ludności.
5. Przyjmowanie pism sądowych i wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora.
6. Przyjmowania obwieszczeń i ogłoszeń.
7. Udzielania informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji i opinii o wystawieniu na licytacje.
8. Przesyłanie dyrektorom szkół i przedszkola informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci w wieku od 3 do 16 lat.
9. Sporządzanie spisów wyborców w wyborach do: Rady Miejskiej, Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP, Parlamentu Europejskiego i przeprowadzenia referendum.
10. Prowadzenie rejestru wyborców.
11. Zbiórek publicznych.
12. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o repatriacji, a w szczególności art. 12.
Do zadań Referatu Finansowego należy:
1. Opracowanie projektu budżetu Gminy oraz nadzór nad jego wykonaniem.
2. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Burmistrza w sprawach zmian w budżecie gminy.
3. Prowadzenie rachunkowości wpływów i wydatków budżetowych.
4. Prowadzenie księgowości budżetowej.
5. Wymierzanie i pobór podatków i opłat lokalnych, prowadzenie księgowości podatkowej, analityka opłat.
6. Egzekucja zobowiązań podatkowych.
7. Prowadzenie rejestru podań i odwołań w zakresie ulg i umorzeń.
8. Załatwienie podań o umorzenie zobowiązań pieniężnych oraz przygotowywanie decyzji w tym zakresie.
9. Obsługa kasowa Urzędu, MGBP, M-GOPS, ZGK i Gospodarstwa Pomocniczego.
10. Prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu.
11. Obsługa finansowo - księgowa funduszy celowych.
12. Prowadzenie rejestru sprzedaży oraz zakupu towarów i usług do podatku VAT.
13. Prowadzenie finansowej ewidencji składników majątkowych Gminy i Urzędu Miasta i Gminy.
14. Sporządzanie bilansów i sprawozdań finansowych.
15. Nadzorowanie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz jej rozliczanie,
16. Przyjmowanie dokumentów z przeprowadzonej inwentaryzacji wycena i rozliczanie.
17. Sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych.
18. Naliczenia płac dla pracowników Urzędu, M-GGBP, MGOPS, ZGK, rozliczenie podatku dochodowego oraz składek ubezpieczeniowych.
19. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i wynagrodzeniach pracowników.
20. Występowanie do Powiatowego Urzędu Pracy o refundację środków na pokrycie części wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.
21. Sporządzanie informacji miesięcznych odnośnie zatrudniania w Urzędzie niezbędnych do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
22. Prowadzenie spraw  socjalnych pracowników Urzędu oraz obsługa funduszu świadczeń socjalnych.
23. Zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób wykonujących w Urzędzie prace na podstawie-„Umowy-zlecenie”.
24. Prowadzenie dokumentacji do ustalenia zasiłków płatnych z ZUS.
25. Współdziałanie z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Wojewódzkim, bankami, urzędami skarbowymi, ZUS i innymi.
26. Prowadzenie rejestru i wydawanie druków ścisłego zarachowania.
27. Rozliczanie inkasentów.
28. Udzielanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców w postaci umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty zaległości podatkowych.
29. Sporządzenie sprawozdań z pomocy udzielonej przedsiębiorcom oraz o zaległych należnościach przedsiębiorców.
30. Współpraca z Izbą Rolniczą w zakresie przykazywania 2 % odpisu z tytułu wpływów z podatku rolnego.
31. Pobieranie opłaty skarbowej w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
32. Księgowanie operacji dotyczących dochodów, wydatków, kosztów funduszy związanych z realizacją projektów w współfinansowanych ze środków pomocowych unii europejskiej.
Do zadań Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Oświaty należą:
1. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
2. Przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy.
3. Przygotowywanie angaży w tym nagród jubileuszowych, dodatków stażowych, dodatków służbowych i innych.
4. Prowadzenie spraw emerytalnych i rentowych pracowników.
5 Obsługa sekretariatu.
6 Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, prowadzenie ewidencji korespondencji w tym systemu el –Dok.
7. Obsługa kancelaryjna Urzędu  zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej.
8. Nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych oraz ich ewidencja.
9. Prenumerata czasopism i dzienników urzędowych.
10. Prowadzenie spraw związanych z robotami publicznymi, pracami interwencyjnymi prac społecznie użytecznych oraz innymi formami zmierzającymi do przeciwdziałania bezrobociu.
11. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawach zatrudnienia bezrobotnych w tym sporządzanie wniosku o odbycie stażu.
12. Prowadzenie i rozliczanie ewidencji czasu pracy pracowników oraz prowadzenie rejestru delegacji służbowych i  rejestru szkoleń pracowników.
13. Przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi  i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Burmistrzem, Zastępcą, Sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwych referatów i stanowisk pracy.
14. Realizacja zadań wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych w zakresie kierowania zapytania do Krajowego Rejestru Karnego o udzielenie informacji o pracowniku.
15. Realizacja zadań wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Urzędzie oraz w zakresie ogólnych przepisów BHP dotyczących zakładu pracy.
16. Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem właściwym instytucjom oświadczeń majątkowych i innych oświadczeń składanych przez radnych.
17. Prowadzenie obsługi kancelaryjnej i techniczno-organizacyjnej Rady, Komisji.
18. Podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji Rady,  posiedzeń Komisji.
19. Protokołowanie narad z sołtysami i spotkań Burmistrza z pracownikami Urzędu.
20. Organizowanie szkoleń radnych.
21. Prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych.
22. Prowadzenie rejestru uchwał Rady.
23. Przekazywanie uchwał Rady do publikacji.
24. Przesyłanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
25. Protokołowanie sesji, komisji ,posiedzeń i spotkań.
26. Przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji.
27. Współdziałanie z jednostkami pomocniczymi Gminy.
28. Prowadzenie zbioru dokumentacji jednostek pomocniczych.
29. Prowadzenie i udostępnianie do publicznego wglądu zbioru przepisów gminnych.
30. Wykonywanie zadań związanych z wyborami: do Rady Miejskiej, Burmistrza, Sejmu i Senatu R.P, Prezydenta RP, Parlamentu Europejskiego , referendum i organów jednostek pomocniczych.
31. Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych w zakresie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lubaczowie.
32. Prowadzenie spraw związanych z praktykami uczniowskimi i studenckimi.
33. Prowadzenie centralnego rejestru upoważnień wydanych przez Burmistrza.
34. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony.
35. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem poboru.
36. Współdziałanie z organami wojskowymi i administracją rządową.
37. Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej.
38. Obsługa biurowo-kancelaryjna Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego zgodnie z ustalonym Regulaminem jego działania.
39. Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i obsługa Zarządu Miejsko- Gminnego Związku OSP i jednostek OSP.
40. Współpraca z organami sprawiedliwości, Prokuratury i Policji.
41. Zaopatrzenie Urzędu w materiały biurowo-kancelaryjne i gospodarcze.
42. Realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty dla organu prowadzącego w zakresie prowadzenia szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli jak również zadań wynikających z ustawy - Karta Nauczyciela za wyjątkiem spraw statutowo zastrzeżonych do kompetencji ZEAS Miasta i Gminy Oleszyce.
43. Prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli oraz konkursów na stanowiska dyrektorów szkół, gimnazjów i przedszkoli.
44. Prowadzenie spraw z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,  integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz ochrony przed przemocą w rodzinie zawartych w corocznie opracowywanym  Miejsko-Gminnym Programie Profilaktyki  i Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii.
45. Obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
46. Prowadzenie spraw zawiązanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
47. Współpraca z organizacjami pozarządowymi na zasadach zawartych w rocznym programie współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
48. Wspieranie aktywności na rzecz rozwoju sportu, rekreacji i turystyki w ramach promowania zdrowego i wolnego od uzależnień stylu życia.
49. Prowadzenie spraw związanych z działalnością  świetlic wiejskich  i w Oleszycach.
50. Przyjmowanie zawiadomień o organizowaniu imprez artystycznych lub rozrywkowych w ramach działalności kulturalnej.
51. Inicjowanie i organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej w tym imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze gminnym.
52. Prowadzenie spraw wynikających z przepisów prawa o stowarzyszeniach i zgromadzeniach.
53. Prowadzenie spraw związanych z ochroną dóbr kultury oraz opieka nad miejscami pamięci narodowej.
54. Realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym powszechne udostępnianie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
55. Gromadzenie informacji o Gminie i przygotowanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz.
56. Organizowanie współpracy Gminy z partnerami zagranicznymi.
57. Koordynowanie realizacji programów i przedsięwzięć wieloletnich.
58. Koordynowanie spraw związanych z rozwojem przedsiębiorczości.
59. Organizowanie komputeryzacji Urzędu przy współudziale innych referatów.
60. Planowanie rozwoju systemów informatycznych i techniki biurowej Urzędu oraz koordynacja wdrożeń nowych generacji urządzeń bazy komputerowej Urzędu oraz oprogramowania.
61. Zapewnienie kompleksowego serwisu napraw i konserwacji dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych i łączności.
62. Skuteczne zabezpieczanie bazy danych i systemu sieciowego oraz nadzór nad wykorzystaniem w pracy licencjonowanego oprogramowania komputerowego.
63. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z zakupami sprzętu komputerowego oraz prowadzenie ewidencji w zakresie posiadanego sprzęt komputerowego w tym z zakupami licencjonowanych programów komputerowych.
64. Zarządzanie stroną WWW i obsługą kont e – mail.
65. Prowadzenie magazynu materiałów biurowo - kancelaryjnych  Urzędu, utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach biurowych, korytarzach oraz innych pomieszczeniach będących własnością Urzędu.
Do zadań Referatu Rolnictwa, Leśnictwa i Działalności Gospodarczej należy:
1. Ochrona gruntów rolnych lub ograniczenie w związku z ich przeznaczeniem na cele nierolnicze i nieleśne.
2. Gromadzenie i ewidencjonowanie zasobów geodezyjnych i kartograficznych dla potrzeb ewidencji mienia komunalnego.
3. Przygotowywanie scalania i podziału nieruchomości gminnych w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
4. Przygotowywanie rozgraniczenia i podziału nieruchomości gminnych.
5. Opiniowanie i zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości gminnych i rozgraniczeń.
6. Organizacja pracy i działalności Gospodarstwa Pomocniczego przy UMiG Oleszyce.
7. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych, zmianą granic pomiędzy obrębami geodezyjnymi oraz numeracją porządkową nieruchomości.
8. Gospodarka lokalami mieszkalnymi i użytkowymi z wyłączeniem obiektów oświaty, kultury i bibliotek.
9. Koordynowanie działań na rzecz rozwoju rolnictwa, w szczególności doboru odmian roślin uprawnych, materiału hodowlanego, organizacji kontrolowanego rozrodu zwierząt.
10. Współpraca ze służbą weterynaryjną w zwalczaniu chorób zakaźnych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej.
11. Koordynowanie gospodarki nasiennej.
12. Współpraca z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin w zakresie sygnalizacji pojawienia się w uprawach: chwastów, chorób, szkodników.
13. Współpraca z Podkarpacką Izbą Rolniczą i Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego.
14. Prowadzenie spraw związanych z klęskami żywiołowymi w rolnictwie.
15. Współpraca z Agencją Nieruchomości Rolnych, Agencją Rynku Rolnego i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
16. Organizacja wyborów do Izby Rolniczej.
17. Organizacja i prowadzenie spisów rolnych.
18. Prowadzenie spraw z zakresu melioracji wodnych.
19. Nadzór nad działalnością spółek wodnych.
20. Współpraca z organami jednostek pomocniczych w zakresie swoich kompetencji
21. Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości nie stanowiących lasów.
22. Gospodarka zasobami gruntów rolnych stanowiących własność Gminy.
23. Koordynowanie i nadzór grupowego zarządu wspólnotami gruntowymi.
24. Gospodarowanie lasami mienia gminnego.
25. Prowadzenia spraw z zakresu prawa łowieckiego i zagadnień związanych z pszczelarstwem.
26. Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, w tym:
-  wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz przekazywanie kopii zaświadczeń  do organu podatkowego,
-  wydawanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.
27. Współpraca ze wszystkimi referatami Urzędu w zakresie działań rozwojowych i promocyjnych Gminy.
28. Organizowanie sprzedaży gminnych nieruchomości wraz z położonymi na nich budynkami.
29. Ustalanie wartości gminnych nieruchomości oraz cen i opłat za korzystanie z nich.
30. Nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy.
31. Komunalizacja gruntów.
32. Prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych.
33. Dzierżawa nieruchomości gminnych, gruntowych i budynków.
34. Przekształcanie użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.
35. Udzielanie informacji na temat wspólnej polityki rolnej UE.
36. Przyjmowanie od producentów rolnych wniosków z załącznikami o zwrot części podatku akcyzowego.
37. Wydanie decyzji określających kwoty zwrotu podatku akcyzowego – sporządzanie listy wypłat.
38. Sporządzenie okresowych i rocznych sprawozdań z realizacji wypłat zwrotu podatku akcyzowego oraz sporządzanie okresowych i rocznych rozliczeń dotacji celowej i realizacji wypłat podatku akcyzowego.
39. Załatwianie spraw związanych z potwierdzeniem posiadania gospodarstwa rolnego i prowadzenie działalności rolniczej dla celów uzyskania przez rolników dopłat do produkcji.
40. Prowadzenie dokumentacji związanej z poświadczeniem przez Burmistrza oświadczeń rolników ubiegających się o prawo pierwokupu, o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym i ogólnej powierzchni posiadanego gospodarstwa.
41. Dodatki mieszkaniowe, naliczanie, pobieranie i rozliczanie opłat adiacenckich.
Do zadań Referatu Inicjatyw Gospodarczych, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska należy:
1. Planowanie oraz realizacja gminnych inwestycji i remontów.
2.Współpraca z Dyrektorem MZEAS oraz dyrektorami szkół w zakresie przygotowywania oraz realizacji inwestycji i remontów prowadzonych przez tę jednostkę w placówkach oświatowych,
3. Zarządzanie siecią dróg gminnych - ich budowa, modernizacja i utrzymanie.
4. Tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy przy współpracy z Referatem Rolnictwa, Leśnictwa i Działalności Gospodarczej.
5. Przygotowywanie terenów pod budownictwo poprzez ich uzbrojenie i wyposażenie
w infrastrukturę techniczną.
6. Nadzorowanie właściwego utrzymania obiektów budowlanych stanowiących
własność Gminy.
7. Prowadzenia i koordynacja spraw związanych z opracowaniem i realizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.
8. Przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy.
9. Koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych.
10. Przechowywanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
11. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i  zagospodarowania terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego.
12. Uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy z właściwymi organami.
13. Wydawanie zaświadczeń, opinii, wypisów i wyrysów z MPZP,/w tym opinii o możliwości zalesień pod kątem zgodności z MPZP.
14. Prowadzenie rejestru MPZP.
15. Dokonywanie analiz aktualności MPZP oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany MPZP - przygotowywanie stosownych dokumentów i rozstrzygnięć w tych sprawach.
16. Współdziałanie ze Starostwem w sprawach nadzoru urbanistyczno – architektonicznego i budowlanego.
17. Realizacja zadań wynikających z prawa geologicznego i górniczego,
18. Wykonywanie zadań związanych z telekomunikacją i zaopatrzeniem w energię elektryczną,
19. Zakładanie, poszerzanie cmentarzy komunalnych, współpraca w tym zakresie z ZGK,
20. Gromadzenie informacji o Gminie i opracowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz
21. Koordynowanie realizacji programów i przedsięwzięć wieloletnich.
22. Koordynowanie spraw związanych z rozwojem przedsiębiorczości.
23. Podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie środków z funduszy pomocowych, w tym strukturalnych i krajowych.
24. Opracowywanie programów gospodarczych Gminy, w tym prac studialnych i prognostycznych.
25. Analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na obszarze Gminy, powiatu, województwa.
26. Koordynowanie wdrażania strategii rozwoju Gminy i planu rozwoju lokalnego.
27. Sporządzenie ofert inwestycyjnych dla inwestorów – zamówienia publiczne.
28. Prowadzenie przetargów i dokumentacji zamówień publicznych.
29. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych.
30. Udzielanie informacji na temat Wspólnej Polityki UE.
31. Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska, w tym koordynowanie całokształtu działań związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w szczególności dotyczących:
- ograniczeń w zakresie pracy maszyn i urządzeń,
- ochrony środowiska przed odpadami,
- utrzymania porządku i czystości,
- ochrony wód i powietrza atmosferycznego,
- prowadzenia rej estru obiektów przyrodniczych objętych ochroną.
32. Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków.
33. Współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, przekazywanie do Referatu Finansowego celem zaewidencjonowania wybudowanych lub zmodernizowanych składników majątkowych Gminy.
 
WARTO ZOBACZYĆ

Aktualności

Dodano: 2024-07-17
Koń to piękne zwierzę, które od wieków towarzyszy ludziom w ich codziennym życiu. Konie ras zimnokrwistych są silne i masywne, odróżniające się ...
Dodano: 2024-07-11
​Gmina Oleszyce otrzymała wsparcie finansowe z Unii Europejskiej w formie grantu na realizację projektu pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Oleszyce”. Głównym celem projektu jest ...
Dodano: 2024-07-15
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego położonego na terenie gminy Oleszyce. Więcej informacji ...
Dodano: 2024-07-11
W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz znacznym wzrostem zużycia wody pobieranej z sieci wodociągowej, w celu uniknięcia przerw w dostawie wody, ...
kalendarz wydarzeń
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc lipiec 2024 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
111213
14
15
16
1718192021
22232425262728
293031 
archiwum
e-usługi
dokumenty do pobrania
BIP
aplikacja mobilna
epuap
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.