Strona główna mapa kontakt
Czcionka: mniejsza czcionka normalna czcionka większa czcionka
Kontrast Wersja kontrastowa
BIP

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Informacje

Miejsko-Gmina
Biblioteka Publiczna

ul. Rynek 6
37-630 Oleszyce

Nowy numer telefonu:
(16) 736 21 48
email: 
biblioteka@oleszyce.pl
 
Godziny otwarcia :
Poniedziałek         7:30 - 15:30
Wtorek - Piątek     9:00 - 17:00

 

 


 
Struktura organizacyjna Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Oleszycach (MGBP) jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. Siedzibą biblioteki jest miasto Oleszyce ul. Mickiewicza 10. Teren działania Biblioteki obejmuje miasto i gminę Oleszyce.
Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury.
Do szczegółowego zakresu działań Biblioteki należy:
a) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
b) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie do domu z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży uczących się, osób niepełnosprawnych, ludzi w podeszłym wieku,
c) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
d) popularyzacja książek,
e) współdziałanie z instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu potrzeb kulturalnych społeczeństwa.
W bibliotece organizowane są konkursy, lekcje biblioteczne, wycieczki do biblioteki, dyskusje nad nowościami wydawniczymi, wystawy z okazji rocznic i świąt państwowych.
Inspektor Ochrony Danych

Miejsko-Gmina Biblioteka Publiczna w Oleszycach

Inspektor Ochrony Danych:

Imię i nazwisko IOD - Dariusz Kozłowski

Adres poczty elektronicznej IOD: inspektor@cbi24.pl

Klauzule dotyczące spełniania obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO
Regulamin czytelni internetowej
Biblioteka nie pobiera opłat za korzystanie z Internetu oraz innych programów zainstalowanych na komputerach.
Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać wszystkie zainteresowane osoby po wcześniejszym porozumieniu z bibliotekarzem.
Stanowiska komputerowe w czytelni internetowej służą przede wszystkim poszukiwaniu informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy i samokształcenia.
Korzystanie z komputerów w celach informacyjnych i edukacyjnych traktowane jest priorytetowo.
Osoby użytkujące sprzęt w czytelni internetowej mogą korzystać wyłącznie z programów i baz zainstalowanych na komputerze. Nie należy instalować programów pochodzących spoza biblioteki, ani korzystać z przyniesionych przez czytelników płyt kompaktowych, programów na CD-ROM lub filmów na DVD.
Nie należy uruchamiać na komputerze programów do prowadzenia pogawędek internetowych /typu CHAT, IRC, ICQ, GG/ oraz programów służących zabawie /gier komputerowych/.
Czytelnicy korzystający z komputera nie powinni pozostawiać żadnych własnych plików na dysku lokalnym komputera. W przypadku konieczności zapisania danych na własną dyskietkę, należy wykorzystywać czyste, wcześniej sformatowane dyskietki.
Zabrania się konfigurowania przyjętych ustawień programowych i sprzętowych komputerów.
Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe z ich winy uszkodzenia sprzętu komputerowego.
Bibliotekarze udzielają pomocy przy wyszukiwaniu informacji.
Bibliotekarze mają prawo kontrolować pracę użytkowników i w razie konieczności natychmiast przerwać sesję, w sytuacji gdy użytkownik wykonuje czynności niepożądane.
Zabrania się wykorzystywać komputerów do przeglądania stron pornograficznych i propagujących przemoc.
W czytelni nie należy spożywać posiłków i napojów.
Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
Osoby nie stosujące się do regulaminu będą pozbawione prawa do korzystania z czytelni internetowej.
 
Regulamin czytelni książek
$1
Prawo do korzystania z czytelni mają wszyscy, niezależnie od tego czy są stałymi czytelnikami biblioteki.
Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
Prawo do korzystania z czytelni czytelnik uzyskuje po:.
a. złożeniu u bibliotekarza legitymacji służbowej, szkolnej lub innego dokumentu z fotografią, ważnego na dany okres.
b. wpisania się do księgi odwiedzin, wpis ten stanowi jednocześnie zobowiązanieczytelnika do przestrzegania regulaminu czytelni
W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków.
W czasie gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna nie może on korzystać z czytelni.
 
 $2
W czytelni korzystać można z księgozbioru podręcznego, czasopism bieżących moraz z księgozbioru ogólnego.
Przyniesione do czytelni własne książki czytelnik zgłasza u dyżurnego bibliotekarza, który powinien to odnotować w księdze odwiedzin przy nazwisku czytelnika.
Książki z księgozbioru podręcznego podaje czytelnikowi bibliotekarz.
Czytelnik może prosić o zarezerwowanie mu książki z której chwilowo korzysta ktoś inny.
Książek i czasopism nie wolno wynosić z czytelni.
Książek z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się do domu.
Jeżeli czytelnikowi potrzebna jest książka, której niema w księgozbiorze bibliotekarz informuje w której z bibliotek może znajdować się poszukiwana przez czytelnika książka.
 
 $3
Biblioteka udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, doboru literatury na interesujący temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w bibliotece.
 
 $4
Za uszkodzenie książki czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa bibliotekarz w zależności od stopnia uszkodzenia.
 
 $5
Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z czytelni.
Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.
 
Regulamin Wypożyczalni Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
$1
Prawo do korzystania z wypożyczalni mają wszystkie osoby stale zamieszkałe, pracujące lub uczące się na terenie Gminy Oleszyce.
Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
Osoby które nie są stałymi mieszkańcami Gminy Oleszyce prawo do korzystania z wypożyczalni uzyskują po opłaceniu kaucji, której wysokość ustala dyrektor biblioteki.
Wysokość kaucji odpowiada przeciętnej cenie książki tj. 20 zł.
Przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek kaucję pobiera się zarówno od czytelników zamiejscowych jak i miejscowych. Wysokość kaucji ustalana jest każdorazowo od wartości książki.
Po upływie roku od zaprzestania korzystania z wypożyczalni nie odebrana kaucja jest wpłacana na dochody budżetu biblioteki.
Przy zapisie zgłaszający się zobowiązany jest do:
a. okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub nauki.
b. wypełnienia karty zapisu i zobowiązania się podpisem do przestrzegania regulaminu.
Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
Czytelnik zobowiązany jest powiadomić Bibliotekę o każdej zmianie adresu, miejsca pracy lub nauki.
W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna nie może on korzystać z wypożyczalni
W wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 
 $2
Czytelnik może jednorazowo wypożyczać do 5 woluminów.
Dla osób mieszkających w dużych odległościach od biblioteki oraz dla ludzi starszych i chorych bibliotekarz może podwyższyć liczbę wypożyczanych książek.
Książki wypożycza się na okres 1-go miesiąca. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
W uzasadnionych przypadkach biblioteka może zażądać zwrotu dzieła przed upływem terminu.
Czytelnikom mieszkającym w dużych odległościach od biblioteki oraz ludziom starszym i chorym książki wypożycza się na okres 2 miesięcy.
Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
W razie braku książki czytelnik może otrzymać informację w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana przez niego książka.
Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni korzysta się tylko na miejscu.
Dzieci do lat 15 mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych za zgodą rodziców.
Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza. Jemu też zwraca wypożyczone książki.
Czytelnikom po spożyciu alkoholu książek nie wypożycza się
 
 $3
Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów wydawnictw informacyjnych itp.
 
$4 
Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną. Czytelnik i bibliotekarz powinien zwrócić uwagę na stan dzieła przed jego wypożyczeniem. Książka poważnie uszkodzona nie powinna być wypożyczona.
Za szkody w wyniku zagubienia lub uszkodzenia  książki odpowiada czytelnik.
W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych książek czytelnik jest zobowiązany:
a. odkupić egzemplarz tego samego autora, tytułu i  tego samego lub nowszego wydania.
b. zapłacić koszt naprawy książki przez introligatora.
c. dostarczyć inną książkę  znajdującą się w sprzedaży i poszukiwaną przez bibliotekę lub zapłacić stosowną kwotę odszkodowania za zagubione lub zniszczone dzieło według wartości rzeczywistej. Rzeczywistą wartość dzieła określa biblioteka na podstawie analizy cen antykwarycznych oraz aktualnych kosztów produkcji materiałów bibliotecznych.
d. Wpłacić równowartość całości dzieła po zagubieniu lub zniszczeniu jednego tomu z dzieła wielotomowego, jeżeli odkupienie brakującego tomu jest niemożliwe.
W przypadku kiedy zagubienie lub zniszczenie książki nastąpiło na wskutek
wypadku losowego dyrektor biblioteki może zdecydować o rezygnacji biblioteki
z odszkodowania.
 
 $5
Nie zwrócenie w terminie wypożyczonych książek pociąga za sobą następujące konsekwencje:
a. indywidualne upomnienie na piśmie którego koszt ponosi czytelnik
b. obciążenie czytelnika zalegającego ze zwrotem książek opłatą za przetrzymywanie książek w kwocie 1 zł od woluminu za każdy rozpoczynający się miesiąc po terminie zwrotu.
c. wystąpienie do państwowego biura notarialnego o wydanie nakazu zapłaty lub skierowanie sprawy na drogę sądową.
 
 $6
Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni.
Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.
Skargi i wnioski należy składać do dyrektora biblioteki
 
WARTO ZOBACZYĆ

Aktualności

Dodano: 2022-01-27
"To, czego dzieci potrzebują w obfitości- dostarczają dziadkowie. Dają bezwarunkową miłość, dobroć, cierpliwość, poczucie humoru, lekcje życia ...
Dodano: 2020-06-30
CPPC znalazło następne oszczędności z Funduszy Europejskich, z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, które przeznaczy na zakup sprzętu dla uczniów ...
Dodano: 2021-12-22
Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Dodano: 2022-01-27
Szanowni Państwo Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach w związku z sytuacją epidemiologiczną w trosce o zdrowie klientów oraz pracowników, a także zaleceniami ...
kalendarz wydarzeń
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc styczeń 2022 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 12
3456
7
89
1011
12
13141516
17181920212223
24
25
2627282930
31
archiwum
e-usługi
dokumenty do pobrania
BIP
aplikacja mobilna
epuap
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.